Sunday, 16 November 2014

Nak tak nak

Aku harap kau tak baca blog aku, sebab aku takut kau tahu semuanya. But, satu side lagi hati aku nak kau baca blog aku sebab aku nak kau tahu semuanya.

No comments:

Post a Comment