Wednesday, 19 November 2014

Sebab tu Tuhan bagi susah, kalau tidak?

Tuhan, kau apa khabar? Kau semestinya baik-baik saja bukan? Aku? Tuhan, kalau aku baik-baik saja mana mungkin aku menegurMu.

No comments:

Post a Comment