Thursday, 2 July 2015

Ya ya ya,

Ya ya ya, panggillah aku apa saja. Gelarlah aku apa saja.
Ya ya ya, panggillah aku gila. Gelarlah aku birah.
Ya ya ya, aku memang sudah jatuh cinta.
Ya ya ya, sejak hari pertama itu.
Ya ya ya, sekali cinta mana mungkin bertukar biasa-biasa.

Ya ya ya, panggillah aku apa saja. Gelarlah aku apa saja.

No comments:

Post a Comment